تقویم مناسبت‌ها

فروردین 1 جشن نوروز و آغاز سال نو
  6 روز امید-روز شادباش نویسی
  6 زادروز آشو زرتشت ابرانسان بزرگ تاریخ
  10 جشن آبانگاه
  11 ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) - روز زن- روز مادر
  13 جشن سیزده بدر
  17 سروش روز- جشن سروشگان
  19 فروردین روز- جشن فروردینگان
     
  اردیبهشت  2  تولد حضرت علی(ع)- روز پدر
  10 جشن چهلم نوروز- روز ملی خلیج فارس
  12  روز جهانی کار و کارگر-روز معلم
  15 جشن میانه بهار- جشن بهاربد
     
خرداد 6 خرداد روز- جشن خردادگان
     
 تیر  1  جشن آب پاشونک- جشن آغاز تابستان
  13 تیر روز-جشن تیرگان
  14  روز قلم
     
مرداد 7 مرداد روز- جشن مردادگان
  10 جشن چله تابستان
  14 ولادت حضرت معصومه(س)- روز دختر
  17 روز خبرنگار
     
 شهریور 1  روز بزرگداشت ابوعلی سینا- روز پزشک
  4  زادروز داراب (کوروش)
  4 شهریور روز- جشن شهریورگان
  4  روز کارمند
  5 روز بزرگداشت ذکریای رازی- روز داروسازی
  21 روز سینما
  31 روز جهانی صلح
     
مهر 7 روز آتش نشانی
  9 روز جهانی ناشنوایان
  9  روز جهانی مترجم
  14  روز دامپزشکی
  16  مهر روز- جشن مهرگان
  17  روز جهانی کودک
  23 روز جهانی نابینایان
     
آبان 7 روز کوروش بزرگ
  8  روز نوجوان
  10 جشن هالوین
  10 آبان روز- جشن آبانگان
  15 جشن میانه پاییز
     
آذر 1 آذر جشن
  7 روز نیروی دریایی
  9 آذر روز- جشن آذرگان
  13 روز جهانی معلولان
  15 روز حسابدار
  16 روز دانشجو
  30 جشن شب یلدا
     
دی 1 روز میلاد خورشید- جشن دیگان
  5 جشن کریسمس
  8 دی به آذر روز- دومین جشن دیگان
  12 جشن آغاز سال نو میلادی
  15 دی به مهر روز- سومین جشن دیگان
     
بهمن 2 بهمن روز- جشن بهمنگان
  5 جشن نوسره
  10 جشن سده
  15 جشن میانه زمستان
  15 ولادت حضرت زینب(س)- روز پرستار
  19 روز نیروی هوایی
  25 جشن روز ولنتاین
     
     
اسفند 5 جشن اسفندگان(سپندارمذگان)- روز عشق
  5 روز بزرگداشت زمین و بانوان
  5 روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی- روز مهندس
  7 روز وکیل مدافع
  18 روز جهانی زن
  29 ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)-روز زن