شماره پشتیبانی : 606 8585-939-98+
English

کاربران
کاربران

فعالیت‌های اجتماعی

فارغ از آنچه کسب و کار را الزام می‌کند و منافع مالی این فروشگاه را درپی دارد، معتقدیم که باید چشمی به سوی شرایط اجتماع و مسئولیت‌های فردی خویش در قبال آن داشت و در مسیر یک کسب و کار مبتنی بر وب نیز، اندیشه‌های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی را جاری ساخت.
به زودی در این بخش فعالیتهای اجتماعی شهرکادو را معرفی خواهیم نمود.